รถสูบน้ำโซล่าเซลล์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 26 มิ.ย.  2560

โซล่าเซลล์ พลังงานสะอาด พลังงานแสงอาทิตย์ คืออะไร

เซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ เป็นสิ่งประดิษฐ์กรรมทางอิเลคทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิกอน ซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนพื้นโลกมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์ และทันทีที่แสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงที่มีัอนุภาคของพลังงานประกอบที่เรียกว่า โฟตอน (Proton) จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน (Electron) ในสารกึ่งตัวนำจนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม (atom) และเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจรจะทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น เมื่อพิจารณาลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์พบว่า เซลล์แสงอาทิตย์จะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมในการนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน

Read More

ดูโฮม ขอเป็นผู้ให้ คืนสู่ลูกค้า ชุมชน และสังคม

วันที่ 20 มิ.ย.  2560

ดูโฮมศูนย์ค้าส่งและปลีกวัสดุบ้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขอเป็นผู้ให้คืนสู่ลูกค้า ชุมชน และสังคม โดยเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 60 ที่ผ่านมา บริษัท ดูโฮม จำกัด นำทีมโดยท่านประธาน คุณอดิศักดิ์ และคุณนาตยา ตั้งมิตรประชา รวมถึงคุณอริยา ตั้งมิตรประชา และคุณสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ พร้อมพนักงานดูโฮม ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุน โครงการ รักษาผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ ให้กับทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน 2,000,000บาท  เพื่อการแพทย์ที่ทันสมัยและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ

Read More