“สมเด็จพระเทพรัตนฯ” พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ส.ค.ส. ๒๕๖๐ ปีระกา – ไก่

“สมเด็จพระเทพรัตนฯ” พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ส.ค.ส. ๒๕๖๐ ปีระกา – ไก่

วันที่ 15 ธ.ค.  2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค […]