มติครม. ขยายเวลาใช้สิทธิประโยชน์จากการซื้อทรัพย์สินปี 59 เพิ่มอีก 1 ปี

วันที่ 21 ก.ค.  2560

คุณรู้หรือยัง? การใช้สิทธิประโยชน์จากการซื้อทรัพย์สินในปี 2559 ขยายเวลาเพิ่มอีก 1 ปี

การใช้สิทธิประโยชน์จากการซื้อทรัพย์สินในปี 2559 ขยายเวลาเพิ่มอีก 1 ปี เพื่อขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อการลงทุนในประเทศ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบขยายเวลามาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศตามที่กระทรวงการคลัง เสนอออกไปอีก 1 ปี ซึ่งเป็นข่าวที่น่ายินดีโดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 มีการปรับเงื่อนไขบางส่วนในเรื่องของจำนวนการหักรายจ่ายจากเดิม 2 เท่า เหลือ 1.5 เท่า นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ได้ชี้แจงว่า

มาตรการภาษีดังกล่าวเป็นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทำนองเดียวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นมาตรการภาษีของเดิมที่สิ้นสุดไปแล้ว มาตรการภาษีนี้เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลสำหรับรายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน โดยให้หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า ให้แก่ บริษัทที่มีการจ่ายเงินลงทุนในทรัพย์สินประเภท ดังต่อไปนี้
- เครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ยานพาหนะที่มิใช่รถยนต์นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง
- อาคารถาวรแต่ไม่รวมที่ดินและที่อยู่อาศัย

ทรัพย์สิน ที่จะนำมาหักรายจ่าย 1.5 เท่าตามมาตรการภาษีนี้ จะต้องเป็น
- ทรัพย์สินใหม่ที่มีการจ่ายเงินลงทุนในปี 2560 และพร้อมใช้งานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เว้นแต่ เครื่องจักรและอาคารถาวรจะพร้อมใช้งานหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ก็ได้
- กรณีที่เป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้สิทธิหักรายจ่าย 2 เท่าตามมาตรการภาษีของเดิมที่สิ้นสุดไปแล้ว แต่ยังจ่ายเงินลงทุนไม่ครบถ้วนและมาจ่ายต่อในปี 2560 ก็ได้รับสิทธิหักรายจ่าย 1.5 เท่าตามมาตรการภาษีนี้ได้ ทั้งนี้ ต้องมีการจัดทำโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินให้กรมสรรพากรทราบด้วย

Read More