โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สุดยอด 9 โครงการ จากพ่อหลวง ร.9 สู่ประชาชน

วันที่ 03 ธ.ค.  2559

ตลอดระยะเวลา 70 ปี ในการขึ้นครองราชย์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระองค์มีโครงการมากมายที่ช่วยพัฒนาประเทศ พัฒนาความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยให้ทุกคนได้อยู่ดีมีสุข

Read more about สุดยอด 9 โครงการ จากพ่อหลวง ร.9 สู่ประชาชน